Preise & Belegung

Saisonzeiten 

C: 7. Januar bis 31. März
B: 1. April bis 15. Juni
A: 16. Juni bis 15. September
B: 16. September bis 31. Oktober
C: 1. November bis 20. Dezember
B: 21. Dezember bis 6. Januar